Czas na kolejny konkurs na Instagramie – zachęcam do śledzenia mojego profilu!

Przypominam – konkurs rozgrywa się na Instagramie i tylko tam przyjmuję zgłoszenia. Jeśli jeszcze nie masz konta na Instagramie, nic straconego, założenie go to tylko kilka chwil.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Ansoft Pracownia Prasowa z siedzibą przy ul. Akacjowej 12, 05-120 Legionowo, identyfikującą się numerem NIP: 118-138-25-36 (dalej „Organizator”).

2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Ansoft Pracownia Prasowa z siedzibą przy ul. Akacjowej 12, 05-120 Legionowo.

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).

5. Konkurs trwa od 09.10.2017 do 14.10.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego.

6. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Wysyłka nagrody możliwa jest tylko na terenie Polski. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

7. Warunki i przebieg konkursu:
Uczestnik musi zostać followersem @amgidynska (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil amgidynska pod linkiem http://instagram.com/amgidynska i kliknąć „obserwuj”), dodać na swój profil repost zdjęcia konkursowego, które znajduje się na profilu instagram organizatora (http://instagram.com/amgidynska) do zdjęcia dodać w podpisie hashtagi (tzn. znacznik poprzedzony #) #jestpięknie, otagować (tzn. oznaczyć w treści) @amgidynska oraz odpowiedzieć krótko na pytanie ”Jak dbasz o urodę jesienią?”.
Zwycięzcę wybiera Komisja Konkursowa.

8. Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #jestpięknie, (oznaczenie) @amgidynska i napisać krótko odpowiedź na pytanie: ”Jak dbasz o urodę jesienią?”

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

10. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów – kosmetyki Benefit, Nebu, Dermika, Soraya, Formula X. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

11. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 15.10.2017r. w poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://instagram.com/amgidynska. Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu).

12. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @amgidynska.Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.

13. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: ania@jestpieknie.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

14. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.

15. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

16. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 10 powyżej.

17. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

18. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

19. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

21. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

23. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

26. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać konto na instagram.com do wglądu publicznego.

Znajdź mnie również na:
RSS
Facebook0
Facebook
YouTube5k
Instagram5k