§.1 Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest Ansoft Pracownia Prasowa z siedzibą w Legionowie, ul.
Akacjowa 12, wpisanej do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legionowo Ewidencji
Działalności Gospodarczej pod nr 20615, NIP: 118-138-25-36, REGON: 141673215.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany
jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie
są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz
Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i
osób zapisanych na webinar.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź
jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś
się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś
się na webinar.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: a.gidynska@ansoft.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę
dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa
danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
1. Witryna https://jestpieknie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia,
z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej
efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie
użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy Ansoft Pracownia Prasowa w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja
zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.