Regulamin Konkursu

Art. 1. [Konkurs]

Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Pielęgnacja skóry jesienią” na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

Art. 2. [Organizator i Fundator Konkursu]

1. Organizatorem Konkursu jest Ansoft Pracownia Prasowa z siedzibą w Legionowie przy ul. Akacjowej 12, NIP: 1181382536.

2. Fundatorem nagród jest Gansa TRADE s.r.o, ul. Hasičská 53, 700 30 Ostrava NIP: CZ26874318. Fundator nagród zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.

Art. 3. [Definicje]

1. „Konkurs” oznacza konkurs, mający na celu wyłonienie zwycięzcę, który udzielił najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Pielęgnacja skóry jesienią”.

2. „Zwycięzca Konkursu” to osoba, która zgodnie z Regulaminem Konkursu może być jego Uczestnikiem oraz, która po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, poprawnie odpowiedziała na pytanie konkursowe, a jej odpowiedź była najbardziej kreatywna. Zwycięzca zostanie nagrodzony przez Organizatora Konkursu na zasadach wskazanych w art.8 Regulaminu Konkursu.

3. „Zgłoszenie konkursowe” oznacza odpowiedź na pytanie konkursowe, którą udziela się w poprzez napisanie komentarza pod postem konkursowym na portalu Instagram, na koncie https://www.instagram.com/amgidynska/. Pytanie konkursowe brzmi: „Jak dbasz o piękną skórę” Na odpowiedzi czekamy od 15.10.2020 do 22.10 2020 roku do godz. 23.59. O wynikach konkursu zostaną poinformowani laureaci poprzez odpowiedź pod ich komentarzem na portalu Instagram.

4. „Uczestnik konkursu” oznacza osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiadającą na pytanie konkursowe poprzez komentarz pod postem konkursowym na profilu Instagram.

5. „Nagroda” oznacza otrzymanie bio-serum Hyaluron N Medical (30 ml). Organizator nagrodzi w tym konkursie 3 osoby, czyli do wygrania są 3 sztuki bio-serum Hyaluron N Medical.

Art.4. [Informacja o konkursie]

1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji bio-serum Hyaluron N Medical.

Art.5. [Uczestnicy Konkursu]

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące fanami profilu https://www.instagram.com/amgidynska/ na portalu Instagram.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatorzy Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica. Jeden uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Art. 6. [Zasady uczestnictwa w Konkursie]

Aby móc ubiegać się o nagrodę należy:

1. Po zapoznaniu się z regulaminem i zasadami konkursu należy w terminie określonym w Art. 7 wejść na profil https://www.instagram.com/amgidynska/ i napisać w komentarzu pod postem konkursowym swoją odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Można wysłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie konkursowe na osobę. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń zbiorowych, czyli przy użyciu technologii, która pozwala na przesyłanie wielu zgłoszeń równocześnie. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń w imieniu innej osoby ani wysyłanie wspólnych zgłoszeń. Zgłoszenia otrzymane po dacie Zakończenia nie będą rozpatrywane.

Art. 7. [Czas trwania Konkursu]

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.10.2020 i kończy w dniu 22.10.2020 o godzinie 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.10.2020 poprzez wysłanie odpowiedzi na Instagramie do wybranych osób.

Art. 8. [Zasady przyznawania nagród]

1. Organizator Konkursu wybierze Zwycięzców Konkursu spośród osób, które spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i przedstawią w Zgłoszeniu konkursowym odpowiedź na pytanie.

2. Organizator Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń zgodnych z zasadami regulaminu wybierze 3 Zwycięzców, czyli osoby, które udzieliły najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w komentarzu na profilu Instagram.

4. Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego. W przypadku dokonania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, Komisja weźmie pod uwagę tylko Zgłoszenie konkursowe, które otrzymała jako pierwsze od danego Uczestnika.

5. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie w tym udzielił najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie finałowe, może otrzymać tylko jedną nagrodę wskazaną w art. 9 ust.1.

6. W Konkursie zostanie nagrodzonych 3 laureatów Konkursu. Nagroda dla laureata to bio-serum Hyaluron N Medical.

7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.

Art.9. [Nagrody]

1. W Konkursie przewidziane są 3 następujące nagrody: bio-serum Hyaluron N Medical 30 ml

2. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Fundator Konkursu, ani też Organizator Konkursu nie będą zobowiązani do wypłaty równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będą zobowiązani do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

Art. 10. [Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia konkursu]

1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane w formie e-mailowej najpóźniej do dnia 29.10.2020 na adres: konkurs@jestpieknie.pl

Art. 12. [Postanowienia końcowe]

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin i treści zawarte na stronie Konkursu

2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002/101/926 z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu w tym również za pośrednictwem systemu komputerowego Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i Fundatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.

4. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Zwycięzcom Konkursu.

5. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Ansoft Pracownia Prasowa ul. Akacjowa 12, 05-120 Legionowo, NIP 118-138-25-36, a odbiorcami danych osobowych jest Organizator Konkursu oraz – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz w niezbędnym zakresie – mogą być podmioty powiązane i współpracujące z Organizatorem Konkursu.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Danych Osobowych na adres email: konkurs@jestpieknie.pl lub listownie na adres Ansoft Pracownia Prasowa ul. Akacjowa 12, 05-120 Legionowo, NIP 118-138-25-36

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. Wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Organizator.

8. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej, a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

10. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

11. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

– w przypadku, gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Administrator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem email: konkurs@jestpieknie.pl lub listownie na adres Ansoft Pracownia Prasowa ul. Akacjowa 12, 05-120 Legionowo, NIP 118-138-25-36

11. Do momentu za kończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres email konkurs@jestpieknie.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika, której użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, oraz współpracowników Ansoft Pracownia Prasowa nie będą uwzględniane w Konkursie.

13. Wysłanie przez odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez napisanie komentarza na profilu Instagram jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: przypadki wykonania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego adresu e-mail, a także za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, którym Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej oraz za udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane lub innych niezależnych od Organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System internetowy, indywidualne ustawienia przeglądarek internetowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci telekomunikacyjnych dostarczających łącza internetowe.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagrody o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie niezbędnych informacji do promowania konkursu na profilu Instagram.

18. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać do Organizatora na adres e-mail: konkurs@jestpieknie.pl, lub listownie na adres Ansoft Pracownia Prasowa ul. Akacjowa 12, 05-120 Legionowo, NIP 118-138-25-36, z tematem/ dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie do 29.10.2020 roku. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do zgłoszenia reklamacji, dokładny adres e-mail oraz pozostałe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, jak również dokładny opis powodu reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

20. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Ansoft Pracownia Prasowa przez cały czas trwania Konkursu i na stronie konkursu.

21. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą mailową na adres: konkurs@jestpieknie.pl